Psi fenomeniPsi fenomeni - I deo

Da bismo prešli na dalju diskusiju o kolektivnom umu i noosferi, moramo se najpre upoznati sa fenomenima is psi domena. Ne volim da koristim termin parapsihologija, jer on deluje pogrdno (privezak uz psihologiju).  
Istraživanja u ovoj oblasti su fokusirani na tzv. paranormalne sposobnosti ljudskih bića. Ova nauka izučava ekstrasenzornu percepciju, psihokinezu i druge paranormalne procese. Radi se o multidisciplinarnoj nauci, koju neki smaraju granom psihologije, mada su ljudi izučavali psi fenomene kada psihologija nije postojala kao nauka. 
Osobenosti psi fenomena (misli se mogu razmenjivati sa osobom udaljenom stotinama kilometara, nema vremenskog ograničenja - komunikacija se odvija i umrlim, a postoji mogućnost predvidjanja dogadjaja, ne postoji materija koja ometa transfer) veoma liče na osobine kvantne mehanike. Nije slučajno da su Jung i Pauli 1976. pretpostavili da je svest kvantni fenomen (vidi post o svesti i ORCH teoriji). 
Svest je misteriozan fenomen, nejasno koliko uopšte vezan za ljudski mozak, pa je misterija svesti i psi fenomena istovremeno i misterija života kao takvog. Ali parapsihološki fenomeni su pokazani i u organizmima za koje obično pretpostavljamo da nemaju svest. Pokazan je efekat psi iscelitelja (emitovanje ki ili či energije) na rast biljaka, ali i delovanje na pojedine ćelije. 
Osobe na kojima se primenjuje isceljenje često govore da "osećaju neku silu". Ljudi nisu posebno senzitivni da otkriju psi signale (govorićemo kasnije zašto je to tako). Psi signal detektuju neuroni, ali i somatske ćelije (ćelije tela). Poznato je da se efekat psi energije može otkriti praćenjem EEGa, elektrodermalne aktivnosti, brzinom protoka krvi, a da osoba na koju se deluje uopšte nije svesna da je nju primenjena psi energija. 
Stoga se danas u izučavanju psi fenomena koriste tzv. biosenzori, jer je ljudsko telo osetljivije na delovanje psi, nego ljudska svest. Biosenzori su realnost i imamo dokaza o jnjihovom postojanju.  Kalcijumski kanali na membrani belih krvih zrnaca reaguju na primenu ki, efekat na EEG je može blokirati primenom odredjenih lekova. Ne znamo kakva je njihova priroda, ali se očigledno radi o biološkim mehanizmima prisutnim u ćelijama. Tokom 2006, Kokubo je sa sardnicima u Japanu razvio kvantitativni metod za merenje bio-PK (energije zaceljenja), korišenjem biofotona. O biofotonima smo već govorili, pa detalje pogledajte u tom postu. Biosenzor su bili komadi krastavca. Isceljitelj je koristio ne-kontaktno delovanje bio-PK oko 30 minuta. Posle tretmana, intenzitet biofotona koje je emitovao krastavac se značajno povećao.

Slika 1. Emisija biofotona posle delovanja bio-PK. Podaci izvedeni od 14 iscelitelja (na 102 parčeta krastavca). Na gornjoj slici su podaci uporedjenja tretirane grupe (plave tačke) i netretirane (cvrene take). Vidi se jasna i značajna razlika u emisiji biofotona. Na donjoj slici je prikazana razlika izmedju grupa tokom vremena. Nema razlike u emisiji prva 4 sata, porast emisije nastupa posle 5 sati (ovo ukazuje da je aktiviran neki fiziološki mehanizam, kome je potrebno  vreme da se aktivira. Ovaj reakcija se naziva bio-Pk odgovor.

Zahvaljujući ovom eksperimentu, danas možemo da kvantifikujemo psi, kroz formulu 

J= k ln Ie/Ic

k je koeficijent za pojedina tkica, a ln je prirodni logaritam odnosa emitovanih biofotona u eksperimentalnoj i kontrolnog grupi.U drugim eksperimentima, direktno je mereno psi polje, ovaj put emisijom gasova iz parčića krastavca, kao i fluorescencijom na površini delića krastavca. Na rastojanju od 25 i 50 cm od iscelitelja, postavljeni su biosenzoriispre i iza njih, kao i sa leve i desne strane. Učestvovala su dva vidovita čoveka i pet iscelitelja. 
Slika 2. Prikazana je distribucija J (jačine psi polja) u odnosu na iscelitelja (koji je u centru). Levo su podaci za dva vidovita čoveka, a desno za pet iscelitelja. Crvene tačke su pordučja, gde je jačina polja veća u eksperimentnoj grupi, a zelene one gde nema razlike.  Distribucija talasne dužine je bila talasne prirode, sa talasnom dužinom od 1-1,5 m. Vidljivo je da je polje spiralno, za šta nema objašnjenja.

Dakle, psi polja su talasne prirode, i nalaze se u opsegu UHF i VHF talasa.Tesla je opet bio u pravu, sve fenomeni u svemiru su talasne prirode.

Коментари

Популарни постови са овог блога

O multiploj sklerozi

Afektivna imunologija (imunologija i emocije)

Soda bikarbona, vagus i imunitet