Neobične osobine vode - II deoNeobične osobine vode - II deo


Svima je poznato da se naše telo sastoji uglavnom od vode.Voda čini 75% težine odojčeta, a taj procenat kod starijih pada na 55%. Ali, ako posmatrate broj molekula, dobićete neverovatnu računicu da skoro 99% naših molekula čine molekuli vode.


Slika 1. Tabela preuzeta sa Wikipedije, o broju molekula u našem telu. Najviše ima atoma vodonika, a potom kiseonika (dakle vode).

Ova zaprepašćujuća činjenica govori da smo mi skoro isključivo sastavljeni od molekula vode. Dr Gerald Polack, koji se bavio izučavanjem vode na Univerzitetu u Vašingtonu, napisao je 2001. knjigu pod nazivom Cells, Gels, and the Engines of Life, u kojoj dokazuje da je voda najvažnij elemenat našegorganizma. Uprkos tome, medicinski udžbenici potpuno ignorišu interakcije vode u ćeliji, verovatno jer o tome imamo jako malo podataka. Istraživanja kako voda deluje u organizmu su na samom početku.
Osnovno pitanje je, kakva je interakcija vode sa drugim molekulima u telu. Hemijski udžbenici govore da će se voda vezati za hidrofilne (one koji vole vodu) molekule, kakvih je najviše u našem organizmu. Ali, umesto da se na pojedinačne molekule veže nekoliko molekula vode, kako smo ranije smatrali, danas znamo da se na molekule vezuje više miliona molekula vode.  

Istraživači sa EPFL's Laboratory for fundamental BioPhotonics u Švajcarskoj, prevođeni dr Sylvie Roke, su pokazali da se svaki jon vezuje više miona molekula vode (10 000 puta više nego što smo do sada mislili). Joni utiču i molekule vode udaljene preko 20 nm, čineći rastvor čvršćim. Ovaj nalaz se mogao reprodukovati na 21 rastvora jona, što govori da se radi o generalnom svojstvu vode kao molekula.

Slika 2. Jedan jon vezuje više miliona molekula vode, 10 000 puta nego što se do sada smatralo. Ovo je otkrivelo 2016. u Švajcarskoj.

A single ion has an influence on millions of water molecules, i.e. 10,000 times more than previously thought. Credit: LPB/EPFL

Read more at: https://phys.org/news/2016-04-ion-impacts-million-molecules.html#jCp
A single ion has an influence on millions of water molecules, i.e. 10,000 times more than previously thought. Credit: LPB/EPFL

Read more at: https://phys.org/news/2016-04-ion-impacts-million-molecules.html#jCp
Dakle, ćelije su u stvari mreža sačinjena uglavnom od molekula vode, poređanih na određeni način. Ovu ideju je promovisao ranije Gilbert Ling, koji je napisao više knjiga na ovu temu, ali je ideja generalno ignorisana u naučnim krugovima. Ali, treba imati na umu da je ova mreža i naelektrisana (voda ima suprotan naboj od jona za koji se vezuje). Dakle radi se o milijardama malih baterija. Njihovo naelektrisanje dolazi spolja, od UV zračenja, elektromagnetnih talasa, toplote itd.
Dakle, da rezimiramo, voda u ćeliji je esencijalni deo strukure ćelije, veoma jasno strukturirana zavisno od spoljne energije.
Ovo je osnova teorije o "strukturiranoj vodi" (naaučnici je zovu i EZ voda, skraćeno od izaraza exlusion zone water), koja je predmet brojnih kontroverzi. Mnogi ne veruju da uopšte postoji. Strukturirana voda je voda, koja se izložena određenim uticajima (npr. muzici na frekvenci od 528 Hz - frekvenca sreće), pretvara u kristalnu vodu (o čemu je bilo reči u prvom delu ovog posta).  Slično deluju i drugi oblici energije, ali i molitva (o tome kasnije). Naučnici će vrteti glavom, ali voda sa Ostroga nije obična voda.
Naime, voda u ćelije dospeva preko posebnih kanala, koji se nazivaju akvaporinima. Dr. Peter Agre, koji ih je otkrio i za to dobio Nobelovu nagradu 2003., kaže da su oni vodovodna struktura ćelije. Svaka ćelija je u suštini voda, ali voda koja se kreće na vrlo organizovan način.  Za ovo je potrebna velika koliina energije. Oni koji su pristalice teorije o strukturiranoj vodi, tvrde da se ovakva voda lakše kreće kroz membrane i mrežu unutar ćelije, utičući pozitivno na makromolekule unutar ćelije.
  Slika 3. Snimak pod mikroskopom vode tretirane da se dobije strkuturirana voda (potiče iz nezavisne laboratorije u Nemačkoj - Hagalis AG). Njihov zaključak je da strukturirana voda ima različite vrste vodoničnih veza, povećanu energiju, povećanu bioraspoloživost oligelemenata,neutraiše toksine.

Dakle, najvažnija osobina vode je da poseduje energiju, koju dobija iz sredine. Ova energija se može izmeriti tehnikom poznatom kao  “GDV” ili Gas Discharge Visualization (tehniku je oizmisio dr Konstantin Korotkov). Emisija se snima fotografski, a na slici 4. je snimak koji pokazuje da strkturirana voda ima i do 83% više energije od obične.


 
 Slika 5. Energija koju emituje strkuturirana voda je značajno veća od obične vode ili vode sa izvora (koja je znatno više energije od vode sa česme).

Dr Marcel Vogel je proveo 27 godina kao vodeći inženjer u IBM, konstruišući različite merne aparate. On je konstruisao moćan UV spektrofotometar i proučavao vodu sa njima. Njegovi zaključci su sledeći:
1.Voda se strukturira posle tretmana u opsegu vrednosti spektra od 3000-4000 angstrema (300 do 400 nanometara)
2. Strukturirana voda ima višu energiju od obične
3. Dodavanje jedne kapi strukturisane vode povećava energiju obične vode.Kao pojedinačne osobe, često zaboravljamo da se nalazimo u okeanu  međuzavisnih energija. Naš organizam je pod uticajem kolektivne svesti svemira. Mnogi naučnici govore o ljudima, kao o bičima načinjenom od svetla. Ovo svetlo koje emitujemo je slabo (oko 1000 puta ispod osetljivosti oka), ali postoje ljudi koji imaju sposobnost da vide aure drugih ljudi i živih bića.  Dr. Fritz Albert Popp je još 1974 dokazao da je svetlo u obliku biofotona, uključeno u svaki proces u telu, uključujući zarastanje rana. One je objavio preko 150 naučnih radova i 8 knjiga na ovu temu.Slika 6. Originalna slika iz rada dr Poppa. Voda izložena određenim frekvencama (strukturirana voda) poboljšava svoja svojstva, dovodi do mikroinkapsulacije bakterija, virusa ili toksina, neutrališući ih na taj način

Kako se može dobiti strukturirana voda. da ostavimo po strani  brojne komercijalne aparate, jedan od najjednostavnijih načina je (uz već pomenuto izlaganje muzici na frekvenci od 528 Hz) izlaganje toploti. Ovo je princip lečenja sportskih povreda. Radovi dr Pollacka govore da je idealna frekvenca 3 micrometra (mikrons). Izlaganje suncu ima sličan efekat.

 
 Slika 7.  Mehanizam stvaranja strukturirane vode mešanjem da se dobije vrtlog (metoda po Viktoru Šaubergeru)


Postoje još dva jednostavna načina da dobijete strukturisanu vodu. Jedan je da je rashladite na 10 stepeni. Drugi je da je mešate sa kašičicom da dobijete vrtlog.
Skeptici će reći da nije sigurno da se strukturirana voda neće dezorganizovati posle gutanja.Postoje brojni dokazi da biljke i životinje koje pije strukturiranu vodu bolje napreduju, imaju bolje zdravlje. Više puta pomentu dr Pollack misl da se radi efektu elektronegativnosti zemljine kore (poznati je da se količina strukturirane vode povećava kada se stavi elektronegativna elektroda u nju).


 Slika 8. Primer repe gajene u Indiji (progessive farming, Pradath) uz upotrebu strukturirane vode.

Krave koje su pile strukturisanu vodu su povćale davanje mleka sa 6 na 8 litara dnevno, uz viši procenat masnoće, bolje zdravlje žitonja i manji procenat komplikacija pri teljenju.
 
Dalje čitanje:

https://thewellnessenterprise.com/scientificminds

http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2011/01/29/dr-pollack-on-structured-water.aspxКоментари

Популарни постови са овог блога

O multiploj sklerozi

Afektivna imunologija (imunologija i emocije)

Soda bikarbona, vagus i imunitet